ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на Domestina.bg

1. ПРЕДМЕТ

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ДОМЕСТИНА” ООД, наричано по-долу Доместина, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.domestina.bg (наричани по-долу Потребители), от друга.
Доместина, чрез www.domestina.bg е онлайн базирана резервационна платформа за услуги, предоставяни от трети страни.

2. ДАННИ НА ДРУЖЕСТВОТО

„ДОМЕСТИНА” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 202843656, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. Рилски езера No 28, и-мейл адрес: info@domestina.bg.

Чл. 2.1. „ДОМЕСТИНА” ООД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни № 431854.
Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта www.domestina.bg (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на www.domestina.bg всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.
Настоящият документ съдържа информация за дейността на Доместина и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Доместина, като уреждат отношенията между платформата и всеки един от потребителите й.
Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „ДОМЕСТИНА” ООД.

Чл. 2.2. Можете да се свържете с „ДОМЕСТИНА” ООД на посочения по-горе адрес, на телефон 0878911360, или на и-мейл адрес info@domestina.bg.

Чл. 2.3. Изпълнител на Платформата може да е всяко лице или фирма, което предлага услуги на трети лица или фирми, с търговска цел и има сключен съответен договор за това с „ДОМЕСТИНА“ ООД.

3.ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 3.1. Услугите, предоставени от „ДОМЕСТИНА” ООД на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Чл. 3. 2. „ДОМЕСТИНА“ ООД е платформа, чрез която Потребителят може да наеме професионална домашна помощница за еднократни или регулярни почиствания, и/или фирма изпълнител за услуги свързани с почистване, дезинсекция и поддръжка на домакинства, офиси, търговски и бизнес площи. Чл. 3.2.1. Доставчик на услугите за почистване са професионалисти на свободна практика и/или фирми Изпълнители, предлагащи услугите си чрез Платформата. Чл. 3.2.2. Потребителят заплаща на „ДОМЕСТИНА“ ООД за ползването на интернет Платформата.

4.ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 4.1. „ДОМЕСТИНА” ООД идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на идентификационен код в бисквитка в браузъра на потребителя.

Чл. 4.1.1. „ДОМЕСТИНА” ООД има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „ДОМЕСТИНА” ООД.

Чл. 4.1.2. На сайта е възможна идентификация чрез Фейсбук и Гугъл профил.

Чл. 4.2. „ДОМЕСТИНА” ООД отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Чл. 4.2.1. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „ДОМЕСТИНА” ООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

Чл. 4.2.2. Ограниченията по чл.4.2 не се прилагат в случай, че за “ДОМЕСТИНА” ООД възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 4.3. „ДОМЕСТИНА” ООД събира и използва информацията по чл.4.2 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „ДОМЕСТИНА” ООД.

Чл. 4.3.1. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния маркетинг.

Чл. 4.4. Потребителят може да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация достъпна в реално време (онлайн) в Интернет на сайта на www.domestina.bg, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

Чл. 4.4.1. Чрез натискане на виртуалния бутон "Регистрирай се", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „ДОМЕСТИНА” ООД, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „ДОМЕСТИНА” ООД може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта www.domestina.bg по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

Чл. 4.4.2. При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „ДОМЕСТИНА” ООД данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “ДОМЕСТИНА” ООД има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

Чл. 4.5. При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на www.domestina.bg.

Чл. 4.5.1. Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на платформата на www.domestina.bg

Чл. 4.5.2. Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираното от него дружество-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на „ДОМЕСТИНА” ООД.

Чл. 4.5.3. Потребителят е длъжен да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „ДОМЕСТИНА” ООД в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Чл. 4.5.4. Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на www.domestina.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „ДОМЕСТИНА” ООД. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола, или да се идентифицира чрез Фейсбук или Гугъл профила си

Чл. 4.5.6. Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

5. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 5.1. Клиент - всяко физическо лице на или над 18г. или юридическо лице, или друго правно образувание, което получава достъп до Съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от „ДОМЕСТИНА“ ООД (по електронен път, телефона и т.н.) или по съществуващ договор за използване с „ДОМЕСТИНА“ ООД и което е заявило създаването и използването на Профил.

Чл. 5.2. www.domestina.bg - резервацнионната платформа „ДОМЕСТИНА“ ООД, предоставена на други Изпълнители от „ДОМЕСТИНА“ ООД, посредством която те предлагат за продажба свои услуги.

Чл. 5.3. Сайт - Резервационна платформа, хоствана от уеб адрес www.domestina.bg и нейните поддомейни.

Чл. 5.4. Платформата – Сайтът на www.domestina.bg

Чл. 5.5. Потребител - всяко физическо лице на или над 18г. или юридическо лице, или друго правно образувание, което се е регистрирало на Платформата и което чрез завършването на процеса на създаване на Профил е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в Платформата.

Чл. 5.6. Доставчик - „ДОМЕСТИНА“ ООД или всеки друг Изпълнител, предлагащ услуги на Платформата.

Чл. 5.7. Изпълнител - физическо или юридическо лице, извършващо услуги, предложени на Платформата.

Чл. 5.8. Профил - Раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Купувача/Потребителя и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.).
Потребителят е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в Профила да е вярна, пълна и актуална.

Чл. 5.9. Поръчка - електронен документ, представляващ комуникационна форма между „ДОМЕСТИНА“ ООД и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Изпълнителя, през Платформата, намерението си за купуване на Услуги от Платформата.

Чл. 5.10. Услуга - всяка услуга, находяща се на Платформата, включително и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Изпълнителя в резултат на сключен Договор.

Чл. 5.11. Договор - представлява сключения от разстояние договор между Изпълнителя и Клиента за изпълнение на Услуги през Платформата, неразделна част от който са настоящите Общи Условия за ползване на Платформата.

Чл. 5.12. Съдържание -

Чл. 5.13. Търговски съобщения - всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, пуш на мобилното устройство/ уеб пуш и т.н.) съдържащо обща и тематична информация, относно подобни или подходящи Услуги, информация относно оферти, промоции и информация относно Услугите, добавени в секция "Профил/Моите поръчки", както и друго търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания. Чл. 5.14. Транзакция - действието от страна на „ДОМЕСТИНА“ ООД по блокиране или възстановяване на сума от/към Клиента, осъществявано единствено по банков път. Чл. 5.15. Спецификации - всички характеристики и/или описания на Услугите, така както са посочени в описанието им.

6. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 6.1. Общите условия на „ДОМЕСТИНА“ ООД обвързват всички Клиенти и Потребители на Платформата.

Чл. 6.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте се запознали внимателно с Общите Условия за използването ѝ и сте се съгласили да спазвате безусловно.

Чл. 6.3. „ДОМЕСТИНА“ ООД си запазва правото да актуализира и изменя Общите Условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайта функционира и условията или всякакви промени за законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите и Потребителите от момента, в който е публикуван на Платформата. В случай на такава промяна ние ще публикуваме на Платформата изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ.

Чл. 6.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

Чл. 6.5. „ДОМЕСТИНА“ ООД и Изпълнителите полагат сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, „ДОМЕСТИНА“ ООД уточнява, че описанието на услугите има илюстративен и насочващ характер, съответно доставените услуги могат да се различават от описанието.

7. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Чл. 7.1. Клиентът заявява желанието си да поръча Услуга през Платформата като направи Поръчка по електронен път и която съответно се регистрира от самия него.

Чл. 7.2. „ДОМЕСТИНА“ ООД ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в система му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ.

Чл. 7.3. Договорът за услуга от разстояние между Изпълнителя и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента по електронната му поща, че Услугата може да бъде предоставена. „ДОМЕСТИНА“ ООД не е страна по договор за Услуга от разстояние, сключен през Платформата за Услуги, предлагани от фирми Изпълнители.Това уведомление „ДОМЕСТИНА“ ООД прави по електронен път (имейл) или по телефона.

Чл. 7.4. Договорът за Услуга, сключен между Клиента и Изпълнителя, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни уговорки между Изпълнителя и Клиента.

8. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

Чл. 8.1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Потребител.

Чл. 8.2. Когато се извършват онлайн плащания, „ДОМЕСТИНА“ ООД не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към „ДОМЕСТИНА“ ООД се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите свързани с подобни плащания са за сметка на Клиента. Затова „ДОМЕСТИНА“ ООД препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания за Услуги, предлагани от„ДОМЕСТИНА“ ООД.

Чл. 8.3. Клиентът има право да публикува мнения относно Услуги, както и да свързва с „ДОМЕСТИНА“ ООД на посочените контактни форми в Платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.

Чл. 8.4. „ДОМЕСТИНА“ ООД може да публикува рекламна или промоционална информация за Услугите на Платформата, за определен период от време.

Чл. 8.5. Всички цени на Услугите на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и за всички други изисквания по закон данъци и такси.

Чл. 8.6. Комуникацията с „ДОМЕСТИНА“ ООД се осъществява посредством посочените на Платформата контактни форми.

Чл. 8.7. След извършването на Услугата, Клиентът ще получи форма за оценка на предоставената Услуга. Тази форма ще бъде изпратена на електронната поща, чрез която е регистриран Профила му. Чрез тази форма, Клиентът допринася за по-добрата информираност на други възможни Клиенти и се включва активно в развитието на нови услуги и по-доброто описание на характеристиките на Услугите.

9. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 9.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на „ДОМЕСТИНА“ ООД.

Чл. 9.2. „ДОМЕСТИНА“ ООД има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

Чл. 9.3. Клиента може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

Чл. 9.4. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на „ДОМЕСТИНА“ ООД за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването ѝ, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушение на настоящия договор между „ДОМЕСТИНА“ ООД и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на „ДОМЕСТИНА“ ООД, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

Чл. 9.5. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на „ДОМЕСТИНА“ ООД няма да се счита за съгласие от страна на „ДОМЕСТИНА“ ООД да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от „ДОМЕСТИНА“ ООД.

Чл. 9.6. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от „ДОМЕСТИНА“ ООД.

10. ПОРЪЧКА

Чл. 10.1. Потребителите използват интерфейса на уебсайта www.domestina.bg за да сключват договори за услуги предлагани на Платформата.

Чл. 10.2. Договорът за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „ДОМЕСТИНА” ООД.

Чл. 10.3. Потребителят избира една или няколко от предлаганите в Платформата услуги.

Чл. 10.4. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

11. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл. 11.1. Клиентът/Потребителят се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на „ДОМЕСТИНА“ ООД, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от „ДОМЕСТИНА“ ООД: (1) Поддържане на Профила на Клиента/Потребителя, включително регистриране на поръчки, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти/Потребители по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) Изпращане на Търговски съобщения, периодични уведомления по и-мейл; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на Клиентското/Потребителско поведение.

Чл. 11.2. Клиентът/Потребителят се съгласява да предостави на „ДОМЕСТИНА“ ООД неограничен по обем и време достъп до всякакви материали и информация, които изпраща на Изпълнителят чрез или във връзка със Платформата, независимо дали е направил Поръчка през Платформата.
„ДОМЕСТИНА“ ООД има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че „ДОМЕСТИНА“ ООД може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът ѝ е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Платформата.
„ДОМЕСТИНА“ ООД няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не и се вменява в задължение от действащото законодателство.

Чл. 11.3. С предоставянето на свои лични данни на „ДОМЕСТИНА“ ООД (включително и и-мейл) Клиентът/Потребителят дава изричното си съгласие с него да се свързват „ДОМЕСТИНА“ ООД или партньори на „ДОМЕСТИНА“ ООД, които са изпълнители на Услуги.

12. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

Чл. 12.1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търговски съобщения.

Чл. 12.2. Потребителят може да се откаже от съгласието си, дадено на „ДОМЕСТИНА“ ООД за получаване на Търговски Съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като се свърже с „ДОМЕСТИНА“ ООД.

Чл. 12.3. Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

13. ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ

Чл. 13.1. Потребителят може да заплати цената на поръчаните услуги, като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности, в случай че са възможи повече от една На www.domestina.bg е възможно плащане с кредитна или дебитна карта.

Чл. 13.1.2. В случай на заплащане на предстоящо посещение от домашна помощница, Платформата блокира сумата за предстоящо посещение до пет дни преди това и изтегля блокираната сума четири дни преди посещението.

Чл. 13.2. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 13.3. „ДОМЕСТИНА” ООД не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „ДОМЕСТИНА” ООД.

Чл. 13.4. Всеки от регистрираните Изпълнители на свободна практика на сайта, упълномощава „ДОМЕСТИНА“ ООД посредством поддържаната от него резервационна платформа www.domestina.bg, да събира всички плащания по фактури, издадени от конкретен изпълнител за извършена услуга, поръчана от Потребителите на сайта.

14. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 14.1. Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора за услуга от Потребителя.

Чл. 14.2. Потребителят има право да променя платени посещения до 48 часа преди 00:00 часа на датата на предоставяне на услугата. След това влизат в сила следните правила и такси:

  1. Такса ще бъде начислена от сумата платена за промененото посещение в случай, че посещението е променено по-малко от два дни преди самото посещение и задължително преди 19:00 часа в деня преди посещението. Размерът на таксата се определя в общите условия на обслужващата компания.
  2. Отмяна на посещение след 19:00 часа в деня предхождащ посещението не е възможна. В случай на невъзможност от страна на Потребителя да приеме извършването на работата, Потребителят ще бъде таксуван с цялата стойност на посещението.

Чл. 14.3. В случай, че посещение от абонамент FIX трябва да бъде пропуснато:

  1. Потребителите имат право да отлагат безплатно по 1 посещение за всеки 4 минали посещения от абонамента. Може да се натрупат отлагания за до 3 седмици напред.
  2. В случай, че Потребителят е достигнал лимита на безплатните отлагания или има по-малко от 48 часа до 00:00 в деня на посещението, се налага такса. Размерът на таксата се определя в общите условия на обслужващата компания.
  3. Посещение не може да бъде отложено след 19:00 часа в деня преди посещението.
Чл. 14.4. За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят използва потребителския си профил.

Чл. 14.5. „ДОМЕСТИНА“ ООД публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

Чл. 14.6. За упражняване правото на отказ „ДОМЕСТИНА“ ООД предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „ДОМЕСТИНА“ ООД незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

Чл. 14.7. Размерът на таксата за отмяна на посещение, ако друг не е упоменат в общите условия на обслужващата компания, е в размер на 15 лв.

Чл. 14.8. Потребителят няма право да се откаже от договора в случай, че предмет на същия е предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца.

15. РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 15.1. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното/поръчаното.

Чл. 15.1.1. „ДОМЕСТИНА“ ООД дължи единствено предоставяне на достъп до платформата си. Всички рекламации относно дейността на домашните помощници или фирмите Изпълнители се отправят директно към тях.

Чл. 15.1.2. „ДОМЕСТИНА“ ООД не носи отговорност за вреди и материални щети, настъпили вследствие на дейността на домашните помощници или фирмите Изпълнители.

Чл. 15.2. Потребителят има право да предяви рекламация за услугата, независимо от това дали Изпълнителят или самонаетото лице е предоставило търговска гаранция за услугата.

Чл. 15.2.1. С всяка поръчана услуга, предлагана от фирма Изпълнител в платформата, Потребителят получава “Гаранция за качество”:

Чл. 15.3. Рекламацията се подава на посочения от „ДОМЕСТИНА“ ООД телефон или писмено, чрез посочения имейл, по поща подадена до адреса на дружеството. “ДОМЕСТИНА“ ООД представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

Чл. 15.3.1. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, адрес, телефон и email за контакт.

Чл. 15.3.2. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

  1. фактура;
  2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с договореното;
  3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер;

Чл. 15.4. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

Чл. 15.5. „ДОМЕСТИНА“ ООД поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на услугата.

Чл. 15.5.1. Когато „ДОМЕСТИНА“ ООД удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

16. ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 16.1. „ДОМЕСТИНА” ООД има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставените услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

17.ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17.1. Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „ДОМЕСТИНА” ООД или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Чл. 17.2. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 17.3. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (и-мейл), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

18.ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Чл. 18.1. Органите, регулиращи дейността на „ДОМЕСТИНА“ ООД са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:
За КЗП: За КЗЛД:

19. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 19.1. Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Чл. 19.2. Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Чл. 19.3. Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги,

Чл. 19.4. Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „ДОМЕСТИНА“ ООД и Потребител е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник;

Чл. 19.5. Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

20. СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 20.1. Страните декларират, че в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

21. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21.1. „ДОМЕСТИНА” ООД се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

Чл. 21.2. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „ДОМЕСТИНА” ООД в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

Чл. 21.3. В случай, че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

22. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 22.1. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.