Общи условия за ползване на "Domestina"

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ДОМЕСТИНА” ООД, наричано по-долу "ДОМЕСТИНА”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.domestina.bg (наричани по-долу Потребители), от друга.

„ДОМЕСТИНА” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 202843656, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. Рилски езера No 28, имейл адрес: info@domestina.bg.

„ДОМЕСТИНА” ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни № 431854.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта www.domestina.bg (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на www.domestina.bg всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „ДОМЕСТИНА” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "ДОМЕСТИНА”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребители ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „ДОМЕСТИНА”.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1 Услугите, предоставяна от „ДОМЕСТИНА” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2. (1) „ДОМЕСТИНА“ е платформа, чрез която Потребителя може да наеме професионална домашна помощница за еднократни или абонаментни почиствания на домакинства и/или офиси.
(2) Потребителят заплаща на „ДОМЕСТИНА“ за ползването на интернет платформата.
(3) Доставчик на услугата почистване са домашни помощници, които са самонаети лица.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 3 (1) „ДОМЕСТИНА” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на идентификационен код в бисквитка в браузъра на потребителя.
(2) „ДОМЕСТИНА” има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „ДОМЕСТИНА”.
(3) На сайта е възможна идентификация чрез Фейсбук и Гугъл профил.

Чл. 4 (1) „ДОМЕСТИНА” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
(2) В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „ДОМЕСТИНА” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “ДОМЕСТИНА” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5 (1) „ДОМЕСТИНА” събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „ДОМЕСТИНА”.
(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг.

Чл. 6 (1) Потребителят може да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „ДОМЕСТИНА”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.
(2) Чрез натискане на виртуалния бутон "Регистрай се", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „ДОМЕСТИНА”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „ДОМЕСТИНА” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “ДОМЕСТИНА” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
(3) При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „ДОМЕСТИНА” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “ДОМЕСТИНА” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

Чл. 7 (1) При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „ДОМЕСТИНА”.
(2) Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на „ДОМЕСТИНА”.
(3) Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираното от него дружество-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на „ДОМЕСТИНА”.
(4) Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „ДОМЕСТИНА” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Чл. 8 (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на „ДОМЕСТИНА”, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „ДОМЕСТИНА”. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.
(2) Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

ПОРЪЧКА

Чл. 9 (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „ДОМЕСТИНА”, за да сключват договори за услуга на предлаганите от „ДОМЕСТИНА” услуги в електронния магазин.
(2) Договорът за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „ДОМЕСТИНА”.

Чл. 10 (1) Потребителят избира една или няколко от предлаганите на сайта услуги.
(2) Необходимо е Потребителят да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.
(3) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

ЦЕНИ

Чл. 11 (1) Цените на услугите, предлагани в онлайн магазина са тези, посочени на уебсайта на „ДОМЕСТИНА” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
(2) Потребителят получава две отделни фактури за всяко плащане - една от домашната помощница за извършено почистване и една от „ДОМЕСТИНА“ за предоставяне на платформата.
(3) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

Чл. 12 „ДОМЕСТИНА” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 13 (1) „ДОМЕСТИНА” може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „ДОМЕСТИНА”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока или услуга.

ПЛАЩАНЕ

Чл. 14 (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На www.domestina.bg е възможно плащане с кредитна или дебитна карта.
(2) Системата блокира сумата за предстоящо посещение шест дни преди това и изтегля блокираната сума един час след приключване на посещението.

Чл. 15 Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 16 „ДОМЕСТИНА” не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „ДОМЕСТИНА”.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 17 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора за услуга от Потребителя.
(2) Потребителят има право да променя платени посещения до 48 часа преди 00:00 часа на датата на предоставяне на услугата. След това влизат в сила следните правила и такси:

  1. Такса ще бъде начислена от сумата платена за промененото посещение в случай, че посещението е променено по-малко от два дни преди самото посещение и задължително преди 19:00 часа в деня преди посещението. Размерът на таксата се определя в общите условия на обслужващата компания.
  2. Отмяна на посещение след 19:00 часа в деня предхождащ посещението не е възможна. В случай на невъзможност от страна на Потребителя да приеме извършването на работата, Потребителят ще бъде таксуван с цялата стойност на посещението.
(3) В случай, че посещение от абонамент FIX трябва да бъде пропуснато:
  1. Потребителите имат право да отлагат безплатно по 1 посещение за всеки 4 минали посещения от абонамента. Може да се натрупат отлагания за до 3 седмици напред.
  2. В случай, че Потребителят е достигнал лимита на безплатните отлагания или има по-малко от 48 часа до 00:00 в деня на посещението, се налага такса. Размерът на таксата се определя в общите условия на обслужващата компания.
  3. Посещение не може да бъде отложено след 19:00 часа в деня преди посещението.
(4) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят използва потребителския си профил.
(5) „ДОМЕСТИНА“ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
(6) За упражняване правото на отказ „ДОМЕСТИНА“ предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „ДОМЕСТИНА“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
(7) Размерът на таксата за отмяна на посещение, ако друг не е упоменат в общите условия на обслужващата компания, е в размер на 15 лв.

Чл. 18 Потребителят няма право да се откаже от договора в случай, че предмет на същия е предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца.

РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 19 (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното/поръчаното.
(2) „ДОМЕСТИНА“ дължи единствено предоставяне на достъп до платформата си. Всички рекламации относно дейността на домашните помощници се отправят директно към тях.
(3) „ДОМЕСТИНА“ не носи отговорност за вреди и материални щети, настъпили вследствие на дейността на домашните помощници.

Чл. 20 (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
(2) Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

Чл. 21. (1) Рекламацията се подава на посочения от „ДОМЕСТИНА“ телефон или писмено, чрез посочения имейл, по поща подадена до адреса на дружеството. “ДОМЕСТИНА“ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.
(2) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, адрес, телефон и email за контакт.
(3) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

  1. касова бележка или фактура;
  2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
  3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер;

Чл. 22. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

Чл. 23. (1) „ДОМЕСТИНА“ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.
(2) Когато „ДОМЕСТИНА“ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 24 „ДОМЕСТИНА” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 25 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „ДОМЕСТИНА” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „ДОМЕСТИНА” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „ДОМЕСТИНА” и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „ДОМЕСТИНА”, „ДОМЕСТИНА” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „ДОМЕСТИНА”.

Чл. 26 (1) „ДОМЕСТИНА” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
(2) „ДОМЕСТИНА” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „ДОМЕСТИНА” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 27 (1) Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „ДОМЕСТИНА” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Чл. 28 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 29 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Чл 30. Органите, регулиращи дейността на „ДОМЕСТИНА“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП: За КЗЛД:

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 31 (1) Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.
(2) Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.
(3) Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги,
(4) Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „ДОМЕСТИНА“ и Потребител е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник;
(5) Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 32 Страните декларират, че в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 33 (1) „ДОМЕСТИНА” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „ДОМЕСТИНА” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 34 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

Изтегли от тукСтандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

Изтегли от тук

Вземи отстъпка!